Normativa d'Enviament de Comunicacions

Data límit d'admissió: diumenge 27 de maig de 2018 a les 23.59 hores.

A. NORMES GENERALS

1. Només s'acceptaran originals que no hagin estat objecte de publicació en revistes ni de comunicacions en altres congressos.

2. Es limita a 6 el nombre màxim de signants per comunicació, incloent l'autor principal o presentador de la comunicació. Indiqueu en negreta el nom de l'autor que ha de presentar la comunicació.

3. Almenys l'autor que presenti la comunicació haurà d'estar inscrit al congrés abans del dilluns 4 de juny de 2018.

4. No s'admetran canvis en les comunicacions després del diumenge 27 de maig de 2018 a les 23.59 hores.

5. El nom de l'autor i coautors haurà d'aparèixer amb els dos cognoms precedint el nom. L'ordre en què figurin els autors serà el que s'utilitzi per la posterior edició dels certificats aixi com a les publicacions on apareguin els treballs.

6. L'enviament del resum de comunicació pressuposa l'acceptació íntegra d'aquests criteris. El resultat de l'avaluació de les Comunicacions per part del Comitè Científic serà inapel·lable. L'Organització rebutjarà les comunicacions que no s'adaptin a les normes exposades.

7. Totes les notificacions es realitzaran via web / correu electrònic de manera que serà requisit indispensable indicar clarament l'adreça de correu electrònic i telèfon de contacte (mòbil) de la persona que presenti i / o defensi la comunicació.

8. L'acceptació o rebuig de les comunicacions es notificarà per correu electrònic als autors. Posteriorment es comunicarà el dia i l'hora de la seva exposició. Les normes de presentació i detalls de planificació seran inclosos en aquest enviament i enviaments següents.

9. S'admetran casos clínics.

10. S’ademtran Projectes d’Investigació.

11. Es diferenciaran les comunicacions presentades entre les categories de Metges de Família i Residents, quedant establertes tres modalitats en cadascuna: Comunicació, Cas Clínic i Projecte d’Investigació que podran ser presentades únicament en format oral.

12. Seran defensades públicament aquelles comunicacions de cada modalitat seleccionades pel Comitè Científic.

13. Les comunicacions podran enviar-se en castellà o en català. 

14. SEMERGEN es reserva el dret de publicar els resums de les comunicacions presentades als seus congressos i jornades en publicacions de la societat, l'enviament de la comunicació implica l'acceptació d'aquesta publicació sense necessitat de comunicació posterior.

15. Totes les comunicacions acceptades i que siguin presentades, seran publicades en un suplement de la revista SEMERGEN.

B. CONTINGUT I FORMAT DELS TREBALLS

 1. Els resums han d’incloure el següent:

AUTOR / S: Autor responsable (presentador / defensor) de la Comunicació o Cas Clínic i coautors. Els noms han d'aparèixer amb els dos cognoms precedint del nom amb una coma (,).

TÍTOL: Concís, màxim 2 línies. En minúscula (no s'admetran títols en majúscula), negreta i sense abreviatures.

CONTINGUT:

 1. Les Comunicacions hauran de contenir en la seva estructura:
 • OBJECTIUS
 • METODOLOGIA
 • RESULTATS
 • CONCLUSIONS
 1. Els Casos Clínics han de contenir en la seva estructura:
 • DESCRIPCIÓ DEL CAS: Cas clínic que es desenvolupi en Atenció Primària, encara que posteriorment es realitzin proves o interconsultes amb especialistes hospitalaris, però en el qual el metge d'Atenció Primària participi en el diagnòstic diferencial, seguiment, etc.
 • EXPLORACIÓ I PROVES COMPLEMENTÀRIES: Valorant sobretot les que estan a l'abast del professional d'Atenció Primària.
 • JUDICI CLÍNIC: Present.
 • DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL: Amb les principals patologies o entitats relacionades.
 • COMENTARI FINAL: Incloure un comentari final amb les conclusions més importants.
 • BIBLIOGRAFIA: Segons normes de Vancouver.
 1. Els Projectes d’Investigació han de contenir en la seva estructura:
 • INTRODUCCIÓ: Justificació de l’Estudi.
 • OBJECTIUS: S’identificarà el propòsit principal de l’Estudi.
 • DISENY: S’especificarà de manera clara el tipus de disseny de l’Estudi.
 • CRONOGRAMA
 • EMPLAÇAMENT: Tipus de Centre on s’ha dut a terme l’Estudi.
 • MATERIAL I MÈTODES: Població i mostra, mesuraments i intervencions, tècniques d’anàlisi, limitacions.
 • APLICABILITAT
 • RESULTATS ESPERATS
 • ASPECTES ÈTIC-LEGALS
 • BIBLIOGRAFIA
 • PARAULES CLAU: Màxim 5
 1. El resum es realitzarà amb processador de textos Microsoft Word 95 o superior, en tipus de lletra Arial a 10 punts.
 2. El text haurà de tenir un màxim de 250 paraules en el cas de les Comunicacions i 500 paraules en cas de Casos Clínics i Projectes d’Investigació. Interlineat senzill i justificat. No es deixaran línies en blanc entre paràgrafs.
 3. Cada apartat ha d'aparèixer en negreta, seguit de dos punts (:). El text apareixerà immediatament després.
 4. És indispensable indicar especialitat, centre de treball i localitat. Si aquest no fos el mateix per a tots els autors haurà d'indicar-ho com a l'exemple:


Sánchez Pérez, Maria Rosa (1); Paniagua Gómez, Francisca (1); Hormigo Pou, Antonio (2); Baca Osorio, Antonio (1); Sacristán Visquert, Elena (3); Mancera Romero, José (1).

1. Metge de Família. Centre de Salut La Rambla. Barcelona. 2. Metge de Família. Centre de Salut Vilafrant. Girona. 3. Metge de Familia. Centre de Salut El Castell. Castelldefels. Barcelona.

 1. En el cos del resum s'utilitzaran abreviatures estandarditzades. Quan s'utilitzin abreviatures específiques o inusuals s'utilitzaran entre parèntesi darrere del terme complet la primera vegada que apareguin.
 2. Caldrà indicar de forma obligatòria si la seva comunicació, cas clínic o projecte d’investigació es presenta a la Categoria de Metge de Família, en aquelles on el primer autor o el defensor siguin Metges de Família o bé a la Categoria de Residents, per les comunicacions, casos clínics o projectes d’Investigació en què el primer autor o defensor sigui resident de Medicina Familiar i Comunitària. El Comitè Científic podrà modificar-ho, després de la seva avaluació, si ho considera oportú.
   
 3. PROCEDIMENTS DE PRESENTACIÓ
 • Reviseu curosament el treball abans d’enviar-lo.
 • Presentació Via Web
 • Els resums s'enviaran via web mitjançant la pàgina següent www.congresosemergencatalunya.com seguint les normes exposades.
 • Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb l'enviament de comunicacions a través de la pàgina web, poseu-vos en contacte amb la Secretaria Tècnica,preferiblement per correu electrònic, indicant en l'assumpte "Informació Comunicacions 3er Congrés SEMERGEN Catalunya".
 • No s'acceptaran resums per fax ni per correu postal.
 • La Secretaria enviarà sempre justificant de recepció de la comunicació indicant el nº de referència assignat a cada treball. En cas de que no rebi cap justificant, revisi la safata de correu no desitjat i, potseriorment, posi’s  en contacte amb la Secretaria Tècnica per verificar que el seu treball ha estat enviat correctament.

 

C. PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS

ORALS:

 1. Temps de presentació: 3 minuts.
 2. Presentació: sistema informàtic Power Point PC amb projecció. Serà optatiu la utilització de les plantilles oficials de presentacions Power Point del Congrés. La mesura de les plantilles haurà de ser de 16:9.
 3. Material: CD ROM o Pen Drive. Ha de lliurar la seva presentació almenys una setmana abans del congrés.

 

D. PREMIS

S’instauraran els següents premis, patrocinats per Laboratoris VIR:

- Millor Comunicació Metge Adjunt: 300 euros.
- Millor Comunicació Metge Adjunt: 300 euros.
- Millor Comunicació Metge Resident: 300 euros.
- Millor Cas Clínic Metge Resident: 200 euros.
- Millor Cas Clínic Metge Adjunt: 200 euros.

Durant l’Acte de Clausura del Congrés es farà pública la decisió i es realitzarà el lliurament de premis, per la qual cosa preguem la seva presència en aquest acte.

Nota 1: Els premis previstos o alguna de les seves categories per aquesta edició podran ser declarats deserts en cas que el Comitè Científic ho consideri oportú.

Nota 2: Els premis estan subjectes a les retencions d'IRPF fixadess per l'Agència Tributària, assumint les retencions el premiat.